Mogens Nilsson, Lolland Håndværker & Industriforenings afgående formand, ser tilbage på hans mere end 30 år i foreningsarbejdet.

Generalforsamling 2020.

Nedenfor er referat fra Lolland Håndværker & Industriforenings generalforsamling 2020 der blev afholdt den 26. februar 2020 i Bangs Have Pavillonen. Aller nederst er nogle få “stemningsbilleder” fra aftenen.

Klokken 17.45 var næsten alle deltagere “bænket” på den plads som de på forhånd havde udset sig – og med en drink i glassene. Stemningen var tilsyneladende “rimelig høj” – en kraftig buldren gav indtryk af heftige samtaler deltagerne imellem.

17.54 ringer formand Mogens Nilsson med klokken og byder velkommen med en opsummering af foreningens medlemstal på 217. Til aftenens arrangement er der tilmeldt 86 personer og straks efter blev der sagt “værsgo”. En formaning om at være på pladserne kl. 19.30 til aftenens “hovedtaler”, Regionsformand Heino Knudsen, begynder sit indlæg.

Straks herefter blev aftenens menu serveret og det var valgfrit om deltagerne ønskede de traditionelle gule ærter eller wienersnitzel, begge dele med “hele svineriet” tilsat lidt væske for at få det til at glide ( ned ).

Desserten var som sædvanlig pandekager med is ligeledes med “lidt væske” i form af portvin.

Efterfølgende blev der serveret kaffe, kager, likør og det der er “værre”.

Kl. 19.26 ringede Mogens Nilsson igen med klokken og sagde “velbekomme” og håbede samtidig at alle var blevet mætte.

Regionsformand Heino Knudsen var no ankommet og E-Commerce Manager Jon Brylle hjalp med at sætte Heino Knudsen’s skærmpræsentation op til næste indlæg.

Heino Knudsen startede med at sige tak for indbydelsen og fortalte at de dage hvor man var inviteret var de bedste så han havde en god mulighed for udbrede kendskabet til regionens ansvarsområde.

Regionens ansvarsområde var netop det første punkt som Heino Knudsen gennemgik og det var derfor også nødvendigt at give information om regionens størrelse såvel arealmæssigt ( 225 km fra Nakskov til Sjællands Odde ) som indbyggertal ( 834.740 ). Regionens beskæftiger mellem 18.000 & 19.000 ansatte og har i 2020 et budget på kr. 20 mia..

Heino Knudsen informerede bl.a. om hvordan der blev skabt ændringer i bygnigsmassen på de forskellige institutioner bl.a sygehusene fordi funktionerne hele tiden blev tilpasset de behov der er hos befolkningen. Specielt blev der vist en plan for byggeprojekter på Nykøbing F. Sygehus – en plan der strækker sig helt til 2028 hvor der bliver bygget en helikopterlandingsplads.

En medarbejder i Region Sjælland gennemgik hvordan bygningsarbejder blev udbudt forud for planlagte byggerier.

På hjemmesiden https://www.regionsjaelland.dk/omregionen/udbud/ kan ses aktuelle udbud og rådet der blev givet var at have noget professionelt præsentationsmateriale klar de så kan “fyres af” når der kommer et udbub man som virksomhed vil deltage i.

Et spørgsmål fra salen fik Heino Knudsen til at fremkomme med sit syn på ungdomsuddannelser i vort område og den efterfølgende arbejdssituation og HK gav udtryk for sin bekymring om samme.

Klokken 20.50 startede generalforsamlingen og første punkt var valg af dirigent og det blev Lars Stuckert som var bestyrelsens forslag. Da der ikke var modkandidater “blev det sådan”.

Lars Stuckert gennemgik herefter generalforsamlingens punkter hvorefter han gav ordet til Mogens Nilsson for aflæggelse af beretningen, en beretning der bliver Mogens’s sidste iden han bekendt ikke genopstiller til bestyrelsen.

Mogens startede med et tilbageblik på året 2019 såvel nationalt som internationalt og vendte herefter blikket mod vor landsdel og specielt Maribo med renoveringen af den gamle købmandsgård, Quades ejendom på Torvet i Maribo.

De meget omdiskuterede “højhuse i Maribo” fik også et par ord med på vejen i kombination med manglen på parkeringspladser ved Sundhedscentret.

Lidt bekymring omkring medlemsudviklingen nævnte Mogens også, specielt manglen på yngre virksomheder som medlemmer virker som en hæmsko for vor forening.

Mogens gennemgik de forskellige aktiviteter som foreningen i det forgangne foreningsår har været vært ved, både virksomhedsbesøg og kursus i samarbejde med Lolland Kommune.

I foreningsåret har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder og nævnte i den forbindelse også dialogen med Lolland Kommune om den kommunale håndværkerafdeling som bliver kaldt “opgavetyveri”.

Mogens kom også ind på de donationer som foreningen via midler fra Varelotteriet har givet til lokale klubber m.v.. Bl.a. Museumsbanen, Bandholm Badeanstalt, KOL koret, Minibyen, Kulturværket, Frilandsmuseet, Sct. Birgitta Festivalen og Kajakklubbens Venner har nydt godt af disse donationer.

Mogens sluttede af med at takke for opbakningen til ham gennem hele hans tid i bestyrelsen hvor han i en alder af 32 år blev indvalgt.

Et medlem fra salen spurgte om hvad “HIS Danmark” er og hvilke lokale mærkesager der blev arbejdet med i dette udvalg. Mogens bad herefter Flemming Petersen om at redegøre for hvilke sager der bliver drøftet til “dækning” af spørgsmålet.

Jan Buch gennemgik herefter det reviderede regnskab hvor der er et overskud på kr. 3,252,00 som anses for “yderst tilfredsstillende” da foreningens overordnede formål at den regnskabsmæssigt “hænger sammen” samtidig med at der er nogle tilbud som medlemsarrangementer.

Et medlem fra salen stillede forslag om 1 eller 2 års gratis medlemsskab for at få nye medlemmer begrundet i den store egenkapital. Dette forslag blev optaget som forslag til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne Jan Buch ( kasserer ) og Henrik Vang-Olsen blev genvalgt og Søren Rask der hidtil har været suppleant blev valgt som bestyrelsesmedlem.  Som nyt bestyrelsesmedlem blev Jesper Petersen ( Maribo Varmeværk ) blev valgt ind i bestyrelsen. Som ny suppleant blev valgt Michael Aalborg ( firmaet Hospidana ).

Jan Grunth gennemgik herefter programmet for årets studietur – en studietur der løber af stabelen lørdag den 16. maj 2020.

Under eventuelt fremkom der forslag fra forsamlingen om at bruge sociale medier til at hverve nye medlemmer – en opfordring Flemming Petersen tog imod og vil viderebringe til de nærmeste bestyrelsesmøder da “det er den vej det går”.

Herefter konstaterede Lars Stuckert at generalforsamlingen var slut da der ikke kom flere kommentarer fra forsamlingen ligesom der ikke var indkommet forslag til behandling.

Til slut gav Mogens Nilsson udtryk for en personlig tak for den ( lange ) tid han har været i Maribo Håndværker & Industriforening, nu Lolland Håndværker & Industriforening og de mange ven- og bekendtskaber som dette medlemsskab har givet.

Bestyrelsen “havde sammensat” en gave til den afgående formand bestående af et gavekort til “en hyggelig aften” til Mogens’s kone, Elin, med et udtrykt håb at hun ville invitere Mogens med til denne ( Mogens havde frabedt sig takketaler og gaver i forbindelse med sin afgang ). Efterfølgende blev Mogens Nilsson gjort til æresmedlem af den forening der, udover Elin, har stået hans hjerte nær gennem alle årene.

Se indbydelsen i pdf – format ved at klikke   her

Klik på foto for at starte “slide showet” – Tryk “Esc” på dit tastatur eller klik på “X” i øverste højre hjørne for at vende tilbage til normal sidevisning.