Generalforsamling 2020

Lolland Håndværker & Industriforening holder generalforsamling den 26. februar 2020 i Bangs Have Pavillonen.

Lolland Håndværker- og Industriforening indkalder hermed til foreningens 14. ordinære generalforsamling (d. 152. i den opr. H & I F)

onsdag d. 26. februar 2020 kl. 17.45

i Restaurant Bangs Have i Maribo med følgende program :

kl. 17.45 velkomst v/formanden Mogens Nilsson
ca. kl. 18.00 er foreningen vært ved vor traditionelle spisning: “Gule ærter og pandekager“.
( Ønsker du i stedet ”Wienerschnitzel” skal du oplyse dette ved tilmeldingen )

Inden vi går i gang med generalforsamlingen, har vi fra kl. ca. 19.30 et spændende indlæg med regionsrådsformand Heino Knudsen, som vil tale om Regionens ansvarsområde, herunder praksis for håndværkerudbud samt om de byggeplaner, som Regionen har i vores landsdel.

Generalforsamlingen afholdes ca. kl. 20.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
På valg er:
Mogens Nilsson (ønsker ikke genvalg)
Jan Buch (villig til genvalg)
Henrik Vang Olsen (villig til genvalg)
Søren Rask , suppleant (modtager valg som bestyrelsesmedlem)
Valg af suppleant (forslag ønskes)

I henhold til vedtægterne er der mulighed for at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer. Eventuelle forslag bedes fremsendt skriftligt senest den 19. februar 2020. Der henvises til ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2019.

5. Valg af revisor.
6. Orientering om planlagte aktiviteter og studieture i 2020.
7. Behandling af indkomne forslag.
Eventuelle forslag skal fremsættes skriftligt, og skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen på adressen: V. Henriksens Vej 7, 4930 Maribo eller e-mail: info@maribohuset.dk
8. Eventuelt.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men bestyrelsen har besluttet at opkræve 100,00 kr. pr. deltager for at deltage i spisningen. Beløbet skal indbetales til Lollands Bank reg.nr. 6520 kontonr. 2681160 senest den 19. februar 2020.

Nødvendig tilmelding på e-mail: info@maribohuset.dk senest onsdag d. 19. februar Kl. 12.00. Husk at oplyse, hvis du vil have wienerschnitzel i stedet for gule ærter !

På bestyrelsens vegne
Mogens Nilsson
formand

Se indbydelsen i pdf – format ved at klikke   her