Generalforsamling 2021…

Formanden Flemming Petersen i gang med aflæggelse af bestyrelsens beretning – overvåget af dirigent ( og advokat ) Lars Stuckert.

Lolland Håndværker- og Industriforening har afholdt den årlige generalforsamling tirsdag den 07. september 2021 kl. 17.45 i Bangs Have Pavillonen.

Referat fra generalforsamling 2021 i Lolland Håndværker & Industriforening,

Klokken ”lidt i halv seks” begyndte medlemmerne at strømme til året generalforsamling, og snakken gik straks livligt. Det skyldes måske den længe ventede mulighed for endelig at kunne mødes under frie forhold efter den, efter alles mening, alt for lange nedlukning af vort land.

Klokken 18.07 tog formand Flemming Petersen ordet og bød velkommen til årets generalforsamling i Lolland Håndværker & Industriforening. Flemming bød samtidig velkommen til vore gæstetalere som er Claus Baunkjær ( tidligere Femern A/S ) og Kommunaldirektør Thomas Knudsen, Lolland Kommune.

Aftenens program er stramt, idet vi har 2 gæstetalere og selve generalforsamlingen er rykket. Det henstilles derfor til forsamlingen at de ”bør være på pladserne” kl. 19.30 til aftenens første indlæg.

Efter Flemming havde budt velkommen startede ”baggrundsstøjen” ( snakken medlemmerne imellem ) igen, og serveringen af ”årets ret”, stegt flæsk og persillesovs, var i gang.

Klokken 19.25 henstillede Flemming til forsamlingen at der nu var 5 minutter til aftenens første indlæg ville løbe af stablen.

Klokken 19.30 startede Claus F. Baunkjær som den første gæstetaler. CFB begyndte med en præsentation af sig selv. CFB har netop 01. aug. i år skiftet arbejde fra direktør i Femern A/S til
chef for Øresund A/S. Efter en gennemgang af forarbejdet med Femern forbindelsen startede præsentationen af hele projektet med hjælp fra et ”slide show”. Såvel økonomien, tidsbesparelsen som den fysiske del af forbindelsen blev gennemgået.

Efter Claus F. Baunkjærs interessante indlæg om Femern forbindelsen, tog Kommunaldirektør Thomas Knudsen ordet og gav en status over hvad ”der rør sig” i Lolland Kommune. Thomas Knudsen lagde ud med konklusionen ”Det går godt på Lolland”.
Efter en hurtig, men meget præcis redegørelse om ( næsten ) alt lige fra førnævnte Femern forbindelse til muligheden for job hvis man er ledig SOSU assistent, kom TK tilbage til konklusionen ”Det går godt på Lolland”. Friskt, fyldigt og præcist indlæg.

Efter en kort pause begyndte selve generalforsamlingen kl. 20.45.

Præcis klokken 20.45 ringede formanden Flemming Petersen med klokken og konstaterede at generalforsamlingen var i gang.

Første punkt var valg af ordstyrer. Som ( næsten ) sædvanligt blev Lars Stuckert valgt, idet der ingen modkandidater blev stillet fra salen.

Lars Stuckert gennemgik vedtægter ”holdt op mod” det usædvanlige foreningsår vi netop har været igennem. Vor generalforsamling bliver afholdt 6 måneder senere end sædvanligt. Dette forhold kunne jo ikke ændres, ligesom generalforsamlingen er indvarslet med mere end nævnt i vedtægterne, Lars Stuckert kunne derfor konkludere at generalforsamlingen var lovlig.

Ordet blev herefter givet til Flemming Petersen med bestyrelsens beretning.
Herefter henvises til den skriftlige beretning som kan ses ved at klikke her

Flemming kom naturligvis også ind på Femern forbindelsens betydning for hele vor landsdel – ikke mindst bosætning.

I løbet af beretningen fremkom formanden med en opfordring til medlemmerne om at fremkomme
med ønsker til foreningens fortsatte drift.
Flemming sluttede med en bemærkning til vore politikere : ”Lov ikke mere end I kan holde”.

Der var ingen kommentarer til formandens / bestyrelsens beretning.

Næste punkt var fremlæggelse af revideret regnskab. Dette punkt tog kasserer Jan Buch sig af.
Regnskabet, som viste en økonomi ”i god gænge” blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen. Ligeledes blev budget for 2021. Jan Buch kunne allerede på nuværende tidspunkt fortælle at økonomien i det indeværende år bliver god. Hovedsalig på grund af de manglende aktiviteter i foreningsregi.

Valg af bestyrelsesmedlemmer var hurtigt overstået. Ingen kandidater var opstillet. Derfor genvalg
til formand Flemming Petersen, bestyrelsesmedlem Johnny Rasmussen, bestyrelsesmedlem Jan
Grunth Hansen og bestyrelsesmedlem Thomas Christiansen.
Henrik Vang-Olsen var ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. Henrik blev i stedet valgt til suppleant. Af denne grund indtræder Michael Aalborg i bestyrelsen.

Jan Grunth fik herefter ordet for en information om fremtidige arrangementer.

Herefter gennemgik Johnny Rasmussen den netop overståede tur til Hamborg. Johnny gennemgik turen med ”fotodokumentation”. Foto som Johnny selv havde optaget.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ej heller til punktet ”Eventuelt” var der bemærkninger fra forsamlingen.

Lars Stuckert kunne herefter afslutte generalforsamlingen.

Ligeledes kunne formand Flemming Petersen som takke for godt fremmøde og opbakning til
foreningens arbejde.

Foto og video fra arrangementet :