Vedtægter for Lolland Håndværker & Industriforening

Nye og opdaterede vedtægter for Lolland Håndværker- og Industriforening var forelagt generalforsamlingen 2019 og vedtaget med det antal stemmer der var til stede – men der var ikke det nødvendige antal til stede for en endelig vedtagelse.
Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling som blev afholdt i Bangs Have Pavillonen tirsdag den 26. marts kl. 17.00. På denne ekstraordinære generalforsamling blev nedenstående vedtægter vedtaget uden anmærkninger.

§ 1
Foreningens navn er Lolland Håndværker- og Industriforening (herefter benævnt Foreningen).
Foreningens formål er at varetage håndværkets- og industriens interesser i Lolland kommune, varetage medlemmernes interesse i forhold til offentligheden og ved deltagelse i selskaber, foreninger og råd m.v., som skønnes at være i medlemmernes interesse samt at varetage foreningens interesser og formål i andre relevante sammenhænge, herunder særligt:
– At holde foredrag, møder og besøg/ture vedrørende håndværk- og industri, og
– At fremme medlemmers interesse gennem dialog med offentlige myndigheder.

§ 2
Som medlem i Foreningen kan optages enhver selvstændig erhvervsdrivende – fysisk eller juridisk person. Medlemmer, der ikke fortsat driver selvstændig virksomhed, samt enker efter medlemmer kan overgå til et passivt medlemskab uden stemmeret.

§ 3
Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til formanden senest 1 måned før regnskabsårets udløb. Udmel-delse har virkning fra regnskabsårets udløb. Hvis udmeldelse sker senere end 1 måned før regnskabsårets udløb, har udmeldelsen først virkning fra udløbet af næstkommende regnskabsår.

§ 4
Medlemskontingentet, der gælder for 1 kalenderår ad gangen, fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan fastsætte lavere kontingent for passive medlemmer.
Medlemskabet ophører ved bestyrelsens beslutning og meddelelse til et medlem, såfremt medlemmet er i restance udover 3 måneder. Bestyrelsen skal forinden beslutning have udsendt rykker om medlemmets restance og med frist til betaling på minimum 7 dage.
Såfremt restancen betales, kan medlemmet på ny opnå medlemskab i Foreningen.

§ 5
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år, senest med udgangen af april måned, og skal indvarsles mindst 10 dage forud skriftligt til
medlemmerne med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens
beslutning, eller såfremt mindst 26 medlemmer skriftligt forlanger det.

§ 6
Den ordinære generalforsamling skal have flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Eventuelt.

§ 7
Ethvert medlem kan fremsætte forslag vedrørende foreningens forhold. Eventuelle forslag skal fremsættes
skriftligt og være formanden i hænde 6 dage før generalforsamlingen.

§ 8
På generalforsamlingen afgøres alt ved almindeligt stemmeflerhed. Hvert medlemskab har en stemme. Ved
lovændringer er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der i løbet af følgende
30 dage afholdes ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal. På denne er lovændringen vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.

§ 9
Bestyrelsen består af indtil 9 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være selvstændige håndværkere eller industridrivende.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og ved valg skal det bestræbes, at indtil
halvdelen af bestyrelsen afgår hver år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen leder foreningens anliggender og administrerer dens faste ejendom, pengemidler og øvrige
ejendele.
Køb og salg af fast ejendom kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning, som fastsat i § 8.
Belåning med sikkerhed i fast ejendom besluttes alene af bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue.

§ 10
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden skal være
bosiddende i Lolland kommune.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Alle sager i bestyrelsen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved alle møder og generalforsamlinger og bistår formanden med
skriftligt arbejde.

§ 12
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Det påhviler bestyrelsen at antage statsautoriseret eller registreret revisor for revidering af foreningens
regnskab.

§ 13
Opløsningen af foreningen kan kun vedtages efter afholdelse af to generalforsamlinger som anført i § 8.

§ 14
Såfremt opløsningen af foreningen vedtages, skal den sidste bestyrelse fremsætte forslag om anvendelse af
foreningens formue, som skal overgå til en fond/legat, som alene skal tjene til fremme af foreningens formål.

Læs vedhægter fra fil i pdf-format ved at klikke  her