Generalforsamling 2022

Formanden, Flemming Petersen, på “talerstolen”.

Formandens beretning kan læses ved at klikke   her.

Årsrapport for 2021 kan ses ved at klikke   her

Referat fra generalforsamlingen :

Klokken 17.48 tog formand Flemming Petersen ordet, og bød velkommen til årets generalforsamling i Lolland Håndværker & Industriforening.

Flemming redegjorde kort for aftenens program. Et program, der som altid, kan betegnes som ”stramt”.

Kort herefter begyndte personalet serveringen af menuen, som denne gang er wienerschnitzel.

Flemming ”gav lov til” i sin velkomsttale at der blev talt sammen under aftenens spisning. Det var tydeligt at denne ”tilladelse” var ”sivet ind” hos samtlige deltagere. Talen gik lystigt.

Klokken 19.30 sagde formanden ”velbekomme”, og bød velkommen til Tim Jeppesen. Tim Jeppesen arbejder med projektet ”Nakskov 2030”. Et projekt der er kommet i gang ved hjælp af fonde som Real Dania og AP Møller Fonden i samarbejde med Lolland Kommune.

Projektets formål er at gøre det attraktivt at investere i Nakskov. Tilsammen har de 3 investorer afsat kr. 150 mio.. Projektet tog sin start 01.april 2020, og Tim Jeppesen blev ansat 01. august samme år.

Første punkt var at se på de tomme og nedslidte bygninger. Derfor blev der oprettet en ”Bymidtefond”, hvor det var muligt for bygningsejere at søge tilskud til den udvendige renovering / vedligeholdelse. En støtte der kan være op til 75%. ”Bymidtefonden” indeholder kr. 21.mio..

Nakskov har stået stille. Da værftet lukkede, ”lukkede” investeringslysten i Nakskov.

Fokusområder for ”Nakskov 2030” er Bymidten, Havnen og Fjorden.

I bymidten er renovering af Axeltorv højt prioriteret. Noget af Axeltorv (Axeltorv er et middelaldertorv) skal ændres, så det understøtter ”at mennesker mødes”, f.eks. ved kulturelle arrangementer. Butikker er særdeles velkomne i området. Tim tror dog ikke på den store tilvækst i dette område med handel. Handelen i Nakskov er i stor stil koncentreret i bymidten, hvilken ses som en stor fordel. En stor fordel set i forhold til at handelen i stedet blev flyttet til indfaldsvejene.

Ved havnen laves en form for ”medborgerhus” med forskellige aktiviteter. Bl.a. vil Museum Lolland Falster blive repræsenteret i Havnebygningen. Det er tanken at ethvert besøg i Nakskov skal starte i Havnebygningen, for at få ideer til den videre ”udforskning” af området.

Denne investering i Havnebygningen har gjort at en lokal investor har købt Toldbygningen og vil lave et hotel med 25 værelser. Det er denne type investeringer der viser at ”Projekt 2030” går hånd i hånd med private investeringer.

Præcis klokken 20.33 bød Flemming Petersen endnu en gang velkommen, og satte generalforsamlingen i gang.

Lars Stuckert blev valgt til dirigent, og LS begyndte straks gennemgang af aftenens program, ligesom han gennemgik at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Efter dette punkt tog Flemming over, og begyndte bestyrelsens beretning.

Det netop forgangne år har bl.a. på grund af Corona været et noget anderledes år end hidtil. Der har været en mindre nedgang i antal af medlemmer, hvilket bl.a. skyldes at nogle virksomheder er lukket.

På grund af den manglende aktivitet kan nogle medlemmer helt naturligt tænke at foreningen er lagt i dvale. Det er på ingen måde tilfældet. Der arbejdes til stadighed med tilrettelæggelse af f.eks. virksomhedsbesøg og fyraftensmøder.

Flemming gennemgik bl.a. samspillet mellem Lolland Håndværker & Industriforening, SMV Danmark (Små og Mellemstore Virksomheder) og HIF Danmark (Håndværker og Industriforeninger i Danmark). Økonomien i dette samspil blev også gennemgået. En økonomi der går ud på at Lolland Håndværker Og Industriforeningen skal videresende en endog betydende del af virksomhedernes indbetaling på kr. 800,00 videre til SMV Danmark.

Flemming opfordrede medlemmer til at komme med ønsker til foreningens drift. Her tænkes på ønsker til arrangementer m.v..

Beretningen var nu overladt til forsamlingen, efter Lars Stuckert havde gennemgået beretningen i hovedpunkter.

Der var ingen kommentarer, hvorfor beretningen blev godkendt.

Næste punkt var nu gennemgang af årets regnskab ved kasserer Jan Buch.

Der henvises til det komplette regnskab, som snarest vil være tilgængeligt her på foreningens hjemmeside for yderligere underbygning af tal for foreningens drift.

Der var efterfølgende spørgsmål fra salen vedr. manglende investering af likvide midler, og et forslag til markedsføring af foreningen. Såvel Jan Buch som Søren Rask svarede på disse spørgsmål.

Jan Buch redegjorde for økonomien i det enkelte medlems indbetaling. Konklusionen her på var at deltagerne i denne generalforsamling ”fik valuta for pengene”, set ud fra det synspunkt at foreningen jo gav et betydeligt tilskud til spisningen.

Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, hvorfor det blev godkendt.

De opstillede blev godkendt.

Jan Buch, kasserer, blev genvalgt.
Jesper Petersen blev genvalgt.
Michael Aalborg blev genvalgt.
Søren Rask ønskede ikke genvalg.
Henrik Vang-Olsen, suppleant, blev genvalgt.

I stedet for Søren Rask blev Vagn Petersen (tidligere indehaver af Vagn’s VVS) valgt ind i
bestyrelsen.

Efter valget til bestyrelsen gennemgik Jan Grunth programmet for årets studietur, der afvikles den 21.maj. Der er 54 pladser, som udbydes her på hjemmesiden efter ”først til mølle-princippet”.

Søren Rask gennemgik herefter et besøg på ”Det nye kommunekontor” som afvikles den 19. maj. Yderligere information fremkommer her på hjemmesiden.
Henrik Vang-Olsen gennemgik en henvendelse som Nakskov Handel og Erhverv (NFE) omkring en form for markedsføring af netop Nakskov. NFE ønsker et tilskud på kr. 150.000 fra Lolland Håndværker & Industriforening. Henrik ønskede ”at stikke en føler ud” her i forsamlingen. Der var nogle meninger fra forsamlingen, som ”blev ført til protokols”.

Flemming mener vi skal lytte til hvad der bliver sagt, men det er jo mange penge. Et møde med NFE var helt naturligt ønskeligt.

Mogens Nilsson mener at de indsamlede penge (egenkapitalen) skal tilbageføres til medlemmerne i stedet for at støtte det fremførte projekt.

Michael Aalborg (bestyrelsesmedlem) mener derimod at det er relevant at støtte et projekt i Nakskov, da foreningens navn er ”Lolland Håndværker & Industriforening”. Netop at ”Lolland” er inkluderet i navnet indikerer at det er en forening for hele landsdelen.
Da der ikke var indkomne forslag afsluttede Lars Stuckert generalforsamlingen i samarbejde med Flemming

Indkaldelsen til generalforsamling 2022 er vist nedenfor :

Indkaldelsen i pdf – format kan åbnes ved at klikke   her

Lolland Håndværker- og Industriforening indkalder hermed til foreningens 16. ordinære generalforsamling  ( den 154. i den opr. H & I F ).

tirsdag d. 5. april 2022 kl. 17.45.

Generalforsamlingen afholdes i Restaurant Bangs Have,  Maribo med følgende program:

kl. 17.45 velkomst v/f ormanden Flemming Petersen
ca. kl. 18.00 er foreningen vært ved vor traditionelle spisning.
I år har bestyrelsen valgt menuen  “wienerschnitzel”.

Inden vi går i gang med generalforsamlingen, har vi fra kl. ca. 19.30 har vi et spændende indlæg af programdirektør Tim Jeppesen om Nakskov 2030.

Efter en kort pause afholdes generalforsamlingen kl. 20.33 med følgende dagsorden :

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg er :  Jan Buch ( modtaget genvalg )
                      Jesper Petersen ( modtaget genvalg )
                      Michael Aalborg ( modtager genvalg )
                      Søren Rask ( ønsker ikke genvalg )
                      Henrik Vang-Olsen ( suppleant – modtager genvalg )

Orientering om planlagte aktiviteter og studietur i 2022

Behandling af indkomne forslag. -> Eventuelle forslag skal fremsendes skriftligt, og skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen på adressen : Koholtvej 71, 4941 Bandholm – alternativt på mail-adressen : gaulgaarden@c.dk

Eventuelt

Foto fra “begivenheden tirsdag den 05. april 2022 i Bangs Have Pavillonen :

Klik på et foto og “kør” slide – showet med pile. Du afslutter ved at taste “Esc”. Under disse foto er indsat “stemnings – video’er”.